Review of the concert in Studenterhuset, September 7th

Noise, sweat and tears
Saybia didn’t need to warm-up at Studenterhuset i Odense, where the temperature and volume were to high.

Is Saybia to big to intimate-concerts, or is Studenterhuset to small for Saybia?
This question raced with the bass, noisy guitar-strings, knocking drums and pumping keyboard-sounds.
The former student-house on Munkemøllestræde, were Friday night transformed to a Saybian sauna with big loudspeakers in stead of ovens.

And there wasn’t any need for ovens either. The 400 fans were packed like in the city busses Monday morning and broke the intimate-sphere by several lengths.

If not the global, the local warming has follewd Saybia around on their intimate-tour, and has resulted in floods from the many melted hearts.

Sound barrier of noise
This night it cold be felt, where Saybia started with the single “Angel” from the new album “Eyes On The Highway”. A flood of heavy bass and noisy guitar became noise in the student-house without students, but a funny audience in the 30-40’s and elder.

On “Gypsy”, which was 1 of the only 5 songs from the new album, the many watts from the loudspeakers, drowns in such a way, that you couldn’t hear one instrument from the other. At one time, a guitar where shifted because of a broken string and this could barely be heard.

The chorus’ on “Romeo” and “On Her Behalf” were also played to loud, and big credit to Søen Huus, for his impressing rock-tenor can make it through the sound barrier of instruments. Some the back-vocals didn’t managed.
The same Huus introduced “Eyes on the Highway” with the words: “We have found back to that, we love, play music for You”.

The band has found them selves after personal differences, but not each other. The chemistry were missing on the little stage, where there on the other hand lacked the space for the big plays.

Saybia played other songs from the past, other than the pearls “The Second You Sleep”, “The Day After Tomorrow” and “Fool’s Corner” from the 1st album, where they perhaps instead should have played some more from the new album.

Not intimate enough
Even if the title ”intimate-concert” stands in neon over the tour, and Saybia in the critics ears played slower than on their studio-album, there wasn’t any intimacy over the concert, other than the claustrophobic physical surroundings.
The ballads were to violent, and the play were very controlled and focused without priority of acoustic sound or other exciting live-experiences. All but one. The outtro from the second album, a kind of jam-session almost without any vocal, where refreshingly awesome and anarchy compared to their controlled music. Judging by the audiences small-talk in the corners, the “jam” where to long.

The following song, properly Saybias biggest single over: “The Second You Sleep”, quickly put the talk on “mute” and got the audience hands in the air.

Søren Huus ended the concert after 2 extra songs, by stating, that this evenings concert properly had been their hottest ever. Interpret that as you want.

Rating

3 out of 6

Author

Keneth Kjæp Larsen (Fyens Stiftstidende)

Original Dansih version

Larm, sved og tårer
Saybia behøvede ikke at spille sig varme på Studenterhuset i Odense, hvor temperatur og volumen var for høj

Er Saybia for store til intimkoncerter, eller er Studenterhuset for lille til Saybia?
Det spørgsmål klingede om kap med de buldrende basgange, støjende gui-tarstrenge, dunkende trommer og den pumpede key- boardlyd.

Fredag aften blev det nedlagte studenterhus på Munkemøllestræde omdannet til en saybiansk sauna med store højttalere i stedet for ovne.

Og ovne var der heller ikke brug for. De 400 fremmødte fans stod pakket som i bybusserne mandag morgen og brød intimssfæren med flere længder.

Den om ikke globale så lokale opvarmning har fulgt Saybia rundt på deres intimturné og skabt oversvømmelser fra de mange smeltede pigehjerter.

Lydmur af larm

Det kunne mærkes denne aften, hvor Saybia indledte med singlen “Angel” fra det nye album Eyes on the Highway. En oversvømmelse af tunge basgange og støjende guitarer blev til larm i studenterhyblen uden studenter, men med et pudsigt publikum på 30-40 år og opefter.

På “Gypsy”, som var en af de kun fem sange fra det nye album, overdøvede de mange watt skudt ud af højttalerne i en sådan grad, at man ikke kunne skelne et instrument fra et andet. Det kunne for eksempel dårligt høres, at der midt i nummeret skulle skiftes guitar, fordi der røg en streng.

Også omkvædene på “Romeo” og “On Her Behalf” blev spillet for højt, og det tjener Søren Huss til ære, at han med sin imponerende rocktenor kan trænge igennem lydmuren af instrumenter. Noget backingvokalerne ikke formåede.

Samme Huss introducerede “Eyes on the Highway” med ordene: “Vi har fundet tilbage til det, vi elsker, nemlig at spille musik for jer”.

Nok har bandet efter personlige kontroverser endelig fundet sig selv, men de har ikke fundet hinanden. Kemien manglede på den lille scene, hvor der indrømmet heller ikke var plads til de store musikalske sanglege.

Ud over popperlerne “The Second You Sleep”, “The Day After Tomorrow” og “Fool’s Corner” fra det første album spillede Saybia to andre sange fra bagkataloget, hvor de måske hellere skulle have spillet lidt mere fra det nye album.

Ikke intime nok
Selv om titlen “intimkoncert” står bøjet i neon over turnéen, og Saybia i denne anmelders ører spillede langsommere end på deres studiealbum, var der ud over de klaustrofobiske, fysiske omgivelser ikke noget “intimt” over koncerten.

Balladerne var for voldsomme, og samspillet blev meget kontrolleret og fokuseret uden opprioritering af akustisk lyd eller andre spændende live-oplevelser. Dog med en undtagelse. Outrostykket fra deres andet album, en slags jamsession næsten uden vokal, var forfriskende fedt og anarkistisk i forhold til deres kontrollerende musikmani. At dømme efter publikums småsnakken i krogene blev samspillet for langt.

Den følgende sang, nok Saybias største single overhovedet: “The Second You Sleep”, satte dog hurtigt snakken på “mute” og fik folks hænder i vejret.

Efter to ekstranumre sluttede Søren Huss med at konstatere, at aftenens koncertoplevelse nok havde været deres varmeste overhovedet. Forstå det som man vil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s